Reguli de Procedura Arbitrala
ale Asociatiei Balcanice de Arbitraj

  

CAPITOLUL IV - Procedura arbitrală

 

Secțiunea I – Sesizarea TRIBUNALULUI ARBITRAL

 

ART. 31
Cererea de arbitrare
(1) TRIBUNALUL este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisă, care va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant, adresa de email și numărul de fax. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu, când este cazul anexându-se dovada calităţii;
c) menţionarea convenţiei arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată, iar dacă a fost consemnată într-un înscris separat ori s-a încheiat un compromis, copie certificată de pe acesta;
d) obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;
e) motivele de fapt şi de drept, precum şi probele pe care se întemeiază cererea;
f) numele și prenumele arbitrului propus și opțiunea pentru soluționarea cauzei de un arbitru unic, dacă este cazul;
g) semnătura părţii.

(2) Cererea de arbitraj se depune împreună cu actele însoțitoare la Secretariatul CURȚII în atâtea exemplare câți pârâți sunt, plus două exemplare pentru TRIBUNAL, sub sancțiunea suspendării procedurii arbitrale. Înscrisurile se depun în original sau în copie, certificată de parte.
(3) Partea este obligată, dacă cererea sau înscrisurile sunt formulate într-o limbă străina, să prezinte o traducere a lor în limba română. În cazul în care nu-și îndeplinește această obligație, TRIBUNALUL îi va pune în vedere, prin încheiere, faptul că neîndeplinirea acestei cerințe procedurale atrage sancțiunea suspendării procedurii arbitrale.
(4) La cererea de sesizare a TRIBUNALULUI se anexează și dovada plății taxelor arbitrale.
(5) În cazul în care sesizarea CURȚII se face prin adresa prin care se comunică sentința de declinare a competenței de la o instanță de judecată, după înregistrarea la registratura CURȚII a respectivei sentințe, Asistentul arbitral va solicita reclamantei să se pronunțe în scris, în termen de cel mult 15 zile de la primirea comunicării dacă înțelege să formuleze cerere de arbitrare în condițiile Regulamentului și a prezentelor Reguli aplicabile în arbitrajul comercial organizat de CURTE, conformându-se respectivelor reglementări, informându-l totodată asupra taxelor arbitrale ce se impun a fi achitate.
(6) Dacă reclamanta nu dă curs solicitării CURȚII la expirarea a 30 de zile de la înregistrarea adresei prin care s-a comunicat declinarea competenței și taxele arbitrale nu au fost achitate, dosarul va fi scos de pe rol, clasându-se.
(7) Dacă reclamanta nu dă curs solicitării CURȚII la expirarea a 30 de zile de la înregistrarea adresei prin care s-a comunicat declinarea competenței, însă taxele arbitrale au fost achitate, dosarul va fi pus de pe rol, din oficiu.
(8) În cazul în care cererea nu cuprinde toate mențiunile și cerintele prevăzute de prezentul articol, Asistentul arbitral va invita pe reclamant să le completeze în mod corespunzător, într-un anumit termen, care nu poate depăși 10 de zile. Procedura arbitrală se suspendă până la completarea acestor mențiuni.
ART. 32
Comunicarea cererii arbitrale
În termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de arbitrare sau după caz de la completarea ei, Asistentul arbitral comunică pârâtului un exemplar al cererii și al înscrisurilor însoțitoare.
ART. 33
Întâmpinarea
(1) În termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitrare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând pe de o parte numele arbitrului numit de el și/sau răspunsul la propunerea reclamantului privind soluționarea litigiului de către un arbitru unic precum și la persoana acestuia iar pe de altă parte cuprinzând excepţiile privind cererea reclamantului, răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi, în mod corespunzător, celelalte menţiuni prevăzute la art. 31 alin.1 pentru cererea de arbitrare.
(2) Excepţiile şi alte mijloace de apărare, care nu au fost arătate prin întâmpinare, trebuie invocate, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată.
(3) În termen de 30 zile de la primirea cererii de arbitrare, pârâtul va comunica reclamantului întâmpinarea împreună cu actele însoțitoare și, de asemenea, o va depune la CURTE în două exemplare, atașând dovada de comunicare către reclamant.
(4) Dacă TRIBUNALUL apreciază că nedepunerea întâmpinării justifică amânarea soluţionării litigiului, pârâtul va putea fi obligat la plata cheltuielilor arbitrare cauzate prin amânare.
ART. 34
Cererea reconvenţională
(1) Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului, derivând din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţională.
(2) Cererea reconvenţională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de judecată la care pârâtul a fost legal citat şi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală. Cererea reconvențională va fi comunicată reclamantului, care va formula Întâmpinare în cadrul termenului și în condițiile menționate la art. 33.
(3) Neachitarea taxei arbitrale de catre pârât, conform procedurii de la art.58 atrage decaderea pârâtului din dreptul de a mai formula pretenții împotriva reclamantului, derivând din acelasi raport juridic. Acesta poate însă sesiza CURTEA cu o cerere separată de arbitraj, în condițiile art. 31.

 

Secțiunea a II-a - Judecata

 

ART. 35
După constituirea TRIBUNALULUI, Asistentul arbitral transmite de îndată acestuia dosarul, făcând mențiune scrisă despre acest fapt în Registrul corespunzător, cu precizarea datei transmiterii.
ART. 36
Comunicarea actelor de procedură
(1) Comunicarea între părţi sau către părţi a înscrisurilor litigiului, a citaţiilor, hotărârilor arbitrale şi, dacă este cazul, a încheierilor de şedinţă, se face prin scrisoare recomandată cu conținut declarat şi confirmare de primire. Înştiinţarea părţilor cu privire la alte măsuri luate de tribunalul arbitral poate fi făcută şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
(2) Înscrisurile pot fi înmânate şi personal părţii, sub semnătură.
(3) Dovezile de comunicare se depun la dosar.
(4) Dacă reclamantul dovedește că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință nu a reușit să afle domiciliul sau sediul pârâtului sau alt loc unde să fie citat, TRIBUNALUL poate încuviința citarea acestuia prin publicitate, cu respectarea dispozițiilor Codului de procedură civilă.
(5) Partea care a fost prezentă sau reprezentată la un termen nu va fi citată în tot cursul arbitrajului, fiind presupus că are cunoștință de termenele următoare, în afară de cazul în care prezentele Reguli cuprind dispoziții contrare sau citarea este dispusă de tribunalul arbitral.
ART. 37
Verificarea dosarului
(1) Îndată după expirarea termenului pentru depunerea întâmpinării, TRIBUNALUL verifică stadiul pregătirii litigiului pentru dezbatere şi, dacă va socoti necesar, va dispune măsurile corespunzătoare pentru completarea dosarului într-un termen ce nu va depăși 10 zile de la data comunicării solicitării către parte.
(2) După această verificare şi, dacă este cazul, după completarea dosarului, TRIBUNALUL fixează termen de dezbatere a litigiului şi dispune citarea părţilor.
ART. 38
Verificarea competenţei
(1) La primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, TRIBUNALUL îşi verifică propria sa competenţă de a soluţiona litigiul.
(2) Dacă TRIBUNALUL hotărăşte că este competent, consemnează acest lucru într-o încheiere, care se poate desfiinţa numai prin acţiunea în anulare introdusă împotriva hotărârii arbitrale.
(3) Dacă TRIBUNALUL hotărăşte că nu este competent să soluţioneze litigiul cu care a fost sesizat, îşi declină competenţa printr-o hotărâre, împotriva căreia nu se poate formula acţiunea în anulare.
ART. 39
Termenul de citare
Între data primirii citaţiei şi termenul de dezbatere trebuie să existe un interval de timp de cel puţin 15 zile.
ART. 40
Participarea terţilor
(1) Terţii pot participa la procedura arbitrală, intervenţia accesorie fiind admisibilă în principiu.
(2) Cererea de intervenție va îmbrăca forma cererii arbitrale și este supusă taxelor pentru cererea principală, reduse cu 50 %.
ART. 41
Absenţa unei părţi
(1) Neprezentarea părţii legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului, afară numai dacă partea lipsă nu va cere, cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data pentru care a fost stabilită dezbaterea, amânarea acesteia pentru motive temeinice. Aprecierea temeiniciei motivelor absenţei uneia dintre părţi, precum şi a motivelor pentru care absenţa justifică amânarea dezbaterii este de competenţa exclusivă a TRIBUNALULUI, Încheierea prin care se dispune asupra cererii de amânare nefiind supusă niciunei căi de atac.
(2) Dacă ambele părţi, deşi legal citate, nu se prezintă la termen, TRIBUNALUL va soluţiona litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. Aprecierea temeiniciei motivelor amânării este de competenţa exclusivă a TRIBUNALULUI, încheierea prin care se dispune asupra cererii de amânare nefiind supusă niciunei căi de atac.
(3) Chiar dacă părţile nu solicită amânarea soluţionării litigiului, TRIBUNALUL poate să amâne judecarea acestuia, citând părţile, dacă apreciază că prezenţa lor la dezbatere este necesară, sau acordând un termen pentru ca părţile să îşi poată formula concluziile în scris.
ART. 42
Solicitarea judecării în lipsă
Oricare dintre părţi poate cere în scris ca soluţionarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza probelor aflate la dosar.
ART. 43
Ședința de arbitrare
(1) Ședința este deschisă de arbitru unic sau de supraarbitru, care dă cuvântul asistentului arbitral pentru a da citire referatului cauzei, respectiv: anunțarea numărului cauzei, a părților și obiectului, apelul nominal al părților, modul de îndeplinire al procedurii de citare, enumerarea aspectelor dispuse în Încheierea de ședință precedentă și actele de procedură îndeplinite între termene (dacă e cazul).
(2) Ședința e condusă de arbitru unic sau supraarbitru, după caz.
(3) În timpul ședinței, arbitrii sau părțile pot lua cuvântul și pot adresa întrebări prin intermediul supraarbitrului sau direct, cu încuviințarea acestuia.
ART. 44
Măsuri asigurătorii
(1) Înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre părţi poate cere instanței prevăzute la art. 547 Cod procedură civilă, să încuviinţeze măsuri asigurătorii şi măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt.
(2) La o astfel de cerere se vor anexa, în copie, cererea de arbitrare si conventia arbitrala si un Certificat emis de CURTE, din care sa rezulte ca pe rolul său se afla cererea de arbitrare în legătură cu care se solicită luarea unor măsuri asigurătorii și/sau vremelnice.
(3) Încuviinţarea acestor măsuri va fi adusă la cunoştinţa tribunalului arbitral de către partea care le-a cerut, sub sancțiunea de a nu fi avute în vedere la soluționarea speței.
(4) În cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii şi măsurile provizorii, precum şi constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviinţate şi de TRIBUNAL. În caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se dispune de către instanţa judecătorească, potrivit prevederilor alin. (1).
ART. 45
Probele
(1) Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu pretenţia sau apărarea, solicitând administrarea probelor în condițiile art. 249 – 365 Cod procedură civilă.
(2) În vederea soluţionării litigiului, TRIBUNALUL poate cere părţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi faptele litigiului şi poate dispune administrarea oricăror probe prevăzute de lege.
ART. 46
Propunerea probelor
(1) Probele care nu au fost cerute prin cererea de arbitrare sau prin întâmpinare nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului, în afară de cazurile în care:

a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;
b) administrarea probei nu pricinuieste amânarea soluționării litigiului.

(2) TRIBUNALUL are competenţa exclusivă de a decide asupra utilităţii, pertinenţei şi concludenţei probelor propuse de părţi. Cu consultarea părţilor, tribunalul arbitral poate fixa termene-limită pentru administrarea probelor încuviinţate. După expirarea acestor termene, administrarea probei nu mai poate avea loc decât dacă tribunalul arbitral apreciază că aceasta este esenţială pentru soluţionarea corectă a litigiului.
(3) TRIBUNALUL poate solicita din oficiu administrarea oricăror probe le apreciază a fi utile, pertinente și concludente pentru soluționarea în fond a speței.
ART. 47
Administrarea probelor
(1) Administrarea probelor se efectuează în şedinţa TRIBUNALULUI l. Acesta poate dispune ca administrarea probelor să fie efectuată în faţa supraarbitrului sau, cu acordul părţilor, în faţa unui arbitru din compunerea TRIBUNALULUI.
(2) Dacă una dintre părţi deţine un mijloc de probă, TRIBUNALUL poate ordona înfăţişarea lui.
(3) Refuzul reclamantului de a prezenta probele dispuse de TRIBUNALUL, atrage suspendarea soluționării speței, dispozițiile privind perimarea din Codul de procedură civilă fiind aplicabile corespunzător.
(4) În cazul refuzul pârâtului de a prezenta probele dispuse, TRIBUNALUL poate considera aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai un început de dovadă în folosul aceluia care a propus proba.
ART. 48
Audierea martorilor şi a experţilor
(1) Martorii şi experţii sunt audiaţi fără prestare de jurământ.
(2) Tribunalul arbitral le poate cere să răspundă în scris întrebărilor puse, acordând un termen în acest scop.
(3) Tribunalul arbitral nu poate să recurgă la mijloace de constrângere şi nici să aplice sancţiuni martorilor sau experţilor. Pentru luarea acestor măsuri părţile se pot adresa instanței prevăzute la art. 547 Cod procedură civilă.
ART. 49
Informaţii deţinute de autorităţile publice
(1) TRIBUNALUL poate solicita informaţii scrise autorităţilor publice în legătură cu actele şi acţiunile acestora, care sunt necesare pentru soluţionarea cauzei.
(2) Dacă autoritatea publică refuză transmiterea informaţiilor, părţile sau arbitrii pot sesiza instanța prevăzută la art. 547 Cod procedură civilă.
ART. 50
Aprecierea probelor
Aprecierea probelor se face de către arbitrii potrivit intimei lor convingeri.
ART. 51
Cereri şi excepţii
(1) Orice excepţie privind existenţa şi validitatea convenţiei arbitrale, constituirea TRIBUNALULUI, limitele însărcinării arbitrilor şi desfăşurarea procedurii până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată trebuie ridicată, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la acest termen, dacă nu s-a stabilit un termen mai scurt.
(2) Orice cereri şi orice înscrisuri vor fi depuse cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate, cu excepția situațiilor în care TRIBUNALUL va încuviința un alt termen în vederea justei soluționări a cauzei. Dispoziţiile art. 47 se aplică în mod corespunzător.
(3) Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă nu a fost invocată de cel interesat la termenul la care s-a produs ori, dacă a lipsit la acel termen, la primul termen de judecată la care a fost prezent ori legal citat după producerea neregularităţii şi înainte de se pune concluzii în fond.
(4) Dispozițiile art. 124, art. 224, art. 245 – art. 248, art. 592 Cod procedură civilă sunt aplicabile corespunzător.
ART. 52
Încheierea de şedinţă
(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate în încheieri de şedinţă.
(2) Orice dispoziţie a TRIBUNALULUI va fi consemnată în încheiere şi va fi motivată.
(3) Încheierea de şedinţă va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. a) şi b), şi următoarele menţiuni:

a) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei;
b) cererile şi susţinerile părţilor;
c) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;
d) dispozitivul;
e) semnăturile arbitrilor, cu observarea prevederilor art. 64 alin. (4).

(4) Dispoziţiile art.65 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierilor şi de actele dosarului. La cererea părţilor sau din oficiu, TRIBUNALUL poate îndrepta sau completa încheierea de şedinţă printr-o altă încheiere. Părţilor li se comunică, la cerere, copie de pe încheierea de şedinţă sau alte înscrisuri, sub rezerva achitării taxelor stabilite în acest sens.
ART. 53
Atacarea separată a încheierilor de şedinţă
(1) Pot fi atacate separat cu acţiunea în anulare prevăzută la art. 608 Cod procedură civilă, încheierile TRIBUNALULUI prin care s-au luat următoarele măsuri:

a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 412 şi 413 Cod procedură civilă;
b) au fost luate măsuri asigurătorii sau provizorii, potrivit art. 585 Cod procedură civilă;
c) a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea unei dispoziţii legale.

(2) În afara motivelor prevăzute la art. 608 Cod procedură civilă, în acţiunea în anulare se poate invoca şi lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurilor dispuse prin încheiere.
(3) Acţiunea în anulare poate fi introdusă în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii în cauză, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. a), când poate fi formulată cât timp durează suspendarea.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), acţiunea în anulare nu suspendă cursul arbitrajului.
(5) Soluţionând acţiunea în anulare, instanța competentă poate, după caz, să menţină, să modifice sau să desfiinţeze măsurile dispuse de TRIBUNAL prin încheiere. Hotărârea instanței competente este definitivă.

 

Secțiunea a III-a - Cheltuielile arbitrale

 

ART. 54
Cheltuielile arbitrale
(1) În temeiul art. 595 din Codul de Procedura Civilă, pentru organizarea și administrarea arbitrajului, CURTEA percepe taxe arbitrale. La aceste taxe se aplica T.V.A.(24%), dacă este cazul. În cazul în care valoarea obiectului cererii este exprimată într-o monedă străină, conversia sa se va face la cursul BNR din ziua precedentă celei de înregistrare a cererii introductive. Nivelul taxelor arbitrale și al cotelor din taxele arbitrale pentru plata onorariilor arbitrilor se vor aproba de către Consiliul director al ABA, pentru fiecare CURTE TERITORIALĂ în parte, la propunerea acestora.
(2) Pentru acțiuni în constatare și acțiuni în declararea nulității unor contracte, atunci când nu se cere restituirea prestațiilor, TRIBUNALUL va stabili taxa, pornind de la taxa minimă, în functie de complexitatea și valoarea actelor juridice implicate în litigiu.
(3) Cererea pentru eliberarea unui Certificat prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele TRIBUNALULUI ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestuia se taxează cu 50 lei / Certificat. Cererea pentru eliberarea de copii de pe actele aflate la dosar sau de pe Încheierile de ședință se taxează cu 1 leu / pagină.
(4) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea arbitrajului, onorariile avocaților, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor sau a dezbaterilor, cheltuielile de deplasare a arbitrilor (transport, cazare, masa în cazul arbitrilor din altă localitate) numiți de ele, experților, martorilor si alte cheltuieli necesare soluționării litigiului se suportă potrivit înţelegerii dintre părţi.
(5) În lipsa unei asemenea înţelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de partea reclamantă pe parcursul procedurii, iar prin finalizarea procedurii, acestea vor fi stabilite în sarcina părții care a pierdut litigiul, integral, dacă cererea de arbitrare sau cererea reconvențională este admisă în totalitate, ori proporţional cu ceea ce s-a acordat, dacă cererea este admisă în parte.
ART. 55
(1) TRIBUNALUL poate hotărâ, în condițiile în care speța este de complexitate ridicată, majorarea taxei arbitrale achitată de reclamant şi poate obliga părţile să consemneze, potrivit dispoziţiilor sale, suma respectivă prin contribuţie egală.
(2) Părţile pot fi obligate solidar la plată.
(3) Dacă pârâtul nu îşi îndeplineşte obligaţia care îi revine potrivit alin. (1), în termenul stabilit de tribunalul arbitral, reclamantul va consemna întreaga sumă, urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească şi modul de suportare de către părţi.
ART. 56
Plata anticipată a cheltuielilor
(1) TRIBUNALUL poate obliga părţile sau pe fiecare dintre ele la avansarea oricăror cheltuieli necesare pentru organizarea şi desfăşurarea arbitrajului.
(2) TRIBUNALUL poate să suspende arbitrajul până la consemnarea, avansarea sau plata sumelor prevăzute în prezentul capitol.
(3) Plata taxelor arbitrale se face în baza unei facturi proforme emise de ABA sau Filialele sale. După încasarea sumei obiect al facturilor proforme, ABA sau Fililalele sale, după caz, vor emite facturi.
ART.57
(1) Taxa arbitrală se datorează integral și în cazul în care litigiul este soluționat de un arbitru unic. Cererea reconvențională se taxează întocmai ca și cererea principală de arbitrare.
(2) Dacă reclamantul și-a retras cererea de arbitrare anterior emiterii citațiilor pentru primul termen de judecată, taxa arbitrală se restituie în procent de 70% din cuantumul ei.
(3) Atunci când TRIBUNALUL pronunță o hotărâre prin care constată necompetența arbitrajului taxa arbitrală se restituie reclamantului în procent de 50% din cuantumul ei. Restituirea nu poate fi aplicată în acțiunea în care, cu privire la unul sau mai multe din capetele aceleiași cereri de arbitrare, TRIBUNALUL s-a considerat competent.
(4) Dacă reclamantul și/sau după caz, pârâtul – reclamant reconvențional își vor reduce pretențiile, diferența de taxă arbitrală nu este supusă restituirii.
(6) Taxele arbitrale nu sunt reductibile, fiind obligatorii pentru părți. Taxele și cheltuielile arbitrale se consideră plătite în ziua creditării contului CURȚII.
ART.58
(1) Taxa arbitrală se plătește integral o dată cu cererea adresată CURȚII, anexându-se la cerere și dovada plății. În situatia în care la cerere nu este atașată dovada achitării taxelor arbitrale, reclamantului i se va pune în vedere să facă dovada achitării acestora într-un termen de maxim 10 zile de la primirea înștiințării sub sanctiunea scoaterii de pe rol a cauzei.
(2) În cazuri excepționale, bine justificate, Presedintele CURȚII poate aproba ca taxa arbitrală să fie plătită în două tranșe, prima la introducerea cererii, iar a doua cel mai târziu până la primul termen de judecată arbitrală.
(3) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face potrivit dispozițiilor prezentului articol, cererea de arbitrare se restituie reclamantului, iar cauza se scoate de pe rol. Dacă a fost aprobată plata în tranșe conform alin.2, iar tranșa a doua nu a fost achitată cel mai târziu până la primul termen de judecată arbitrală, procedura de arbitraj se suspendă până la îndeplinirea obligației de către reclamant. Pârâtul poate achita în această situație în locul reclamantului tranșa a doua din taxa arbitrală, situație în care judecata reîncepe.
ART.59
Pentru reluarea procedurii arbitrale după suspendarea litigiului, se va achita 50% din taxa de arbitraj aferentă cererii introductive. Taxa prevăzută de prezentul articol nu se aplică în situația achitării sale de către pârât, în condițiile art. 59 alin.3.
ART.60
(1) Din taxele arbitrale încasate de CURTE, o cota este destinată pentru constituirea fondului destinat onorariilor arbitrilor. Nivelul cotei este stabilit prin Decizia Consiliului director al ABA, pentru fiecare CURTE TERITORIALĂ în parte, la propunerea acestora.
(2) Din taxele arbitrale încasate de CURȚILE TERITORIALE, o cota de 25 % este vărsată către ABA, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și organizare.
(3) Onorariile arbitrilor se stabilesc ținând seama de valoarea și complexitatea litigiului, precum și de timpul afectat soluționării acestuia, dar și de alte circumstanțe relevante în cauză. Onorariile supraarbitrilor vor fi cu 20 % mai mari decât ale arbitrilor care au participat la soluționarea aceleiași spețe.
(4) Plata onorariilor arbitrilor se dispune după reținerea din suma cuvenită acestora, a tuturor contribuțiilor și/sau impozitelor prevăzute de lege. Sumele vor fi reținute prin stopaj la sursă și achitate către bugetul de stat sau alte bugete speciale de către CURTE sau CURȚILE TERITORIALE, după caz.
ART. 61
Regularizarea cheltuielilor
Orice diferenţă în plus sau în minus de cheltuieli arbitrale se regularizează cel mai târziu inainte de a se intra in dezbaterile pe fondul cauzei.

 

Secțiunea a IV-a - Hotărârea arbitrală

 

ART. 62
Soluţionarea litigiului
(1) TRIBUNALUL soluţionează litigiul în temeiul contractului principal ce constituie cauza juridică a litigiului şi a normelor de drept aplicabile.
(2) Pe baza acordului expres al părţilor, TRIBUNALUL poate soluţiona litigiul în echitate.
(3) Daca pârâtul recunoaște o parte din pretențiile reclamantului, TRIBUNALUL, la cererea acestuia din urmă, va da o hotărâre parțială, în masura recunoașterii. Judecata va continua sub aspectul pretențiilor nerecunoscute, înregistrându-se din oficiu un nou dosar în acest sens (fără plata unor taxe arbitrale suplimentare).
(4) TRIBUNALUL va pronunța o hotărâre de închidere a procedurii arbitrale:

a) în cazul renunțării de către reclamant la cererea de arbitrare;
b) în cazul în care părțile s-au împăcat;
c) în cazul în care, din orice motive, procedura arbitrală nu mai poate continua.

ART. 63
Deliberarea şi pronunţarea
(1) În toate cazurile, pronunţarea trebuie să fie precedată de deliberarea în secret a arbitrilor.
(2) Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiţia încadrării în termenul arbitrajului.
(3) Dacă, în cadrul deliberării și mai înainte de pronunțarea hotărârii, TRIBUNALUL consideră ca sunt necesare noi lămuriri, litigiul poate fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea părților, sub conditia încadrării în termenul arbitrajului.
(4) Când TRIBUNALUL este constituit din trei arbitrii, hotărârea se ia cu majoritate de voturi.
(5) După deliberare, se va întocmi o minută, care va cuprinde pe scurt conţinutul dispozitivului hotărârii şi în care se va arăta, când este cazul, opinia minoritară.
ART. 64
Hotărârea arbitrală
(1) Hotărârea arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă:

a) componenţa nominală a TRIBUNALULUI, locul şi data pronunţării hotărârii;
b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele reprezentanţilor părţilor, precum şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor;
e) motivele de fapt şi de drept ale hotărârii, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care, sub acest aspect, întemeiază soluţia;
f) dispozitivul;
g) semnăturile tuturor arbitrilor, şi, dacă este cazul, semnătura asistentului arbitral.

(2) Arbitrul care a avut o altă părere va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.
(3) În cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei judecătoreşti ori notarului public pentru a obţine o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanţa judecătorească ori de către notarul public a respectării condiţiilor şi după îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi achitarea de către părţi a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza transferul de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în cauză. Dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanţă, în cadrul procedurii de învestire cu formulă executorie.
(4) Hotărârea arbitrală se redactează în trei exemplare originale, din care unul rămâne la dosarul cauzei iar celalalte două se păstrează la mapa cu hotărâri arbitrale.
(5) Părților, li se va comunica din oficiu, câte un exemplar, în copie certificată pentru conformitate de către asistentul arbitral care a semnat-o sau în lipsa acestuia de către asistentul arbitral șef.
ART. 65
(1) În termen de 24 de ore de la semnarea hotărârii arbitrale de către toți arbitrii care au participat la soluționarea cauzei, aceasta va fi transmisă președintelui CURȚII DE ARBITRAJ sau al CURȚII DE ARBITRAJ TERITORIALE, după caz, care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 1 al articolului 64.
(2) După verificarea îndeplinirii de către hotărârea arbitrală a condițiilor de formă prevăzute de prezentul Regulament, ea va fi restituită asistentul arbitral care a semnat-o cu referat de validare sau de îndreptare.
(3) În situația în care Hotărârea este restituită cu Referat de îndreptare, TRIBUNALUL se întrunește pentru remedierea deficiențelor obiect al Referatului. Ulterior îndreptării hotărârii, se reia procedura menționată la alin. 1 al prezentului articol.
ART. 66
Lămurirea, completarea şi îndreptarea hotărârii
(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, oricare dintre părţi poate cere TRIBUNALULUI să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.
(2) Dacă prin hotărârea pronunţată TRIBUNALUL a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere, asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre părţi poate solicita completarea ei.
(3) Cererea de lămurire sau de completare se formulează, potrivit alin. (1), respectiv alin. (2), în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii şi se soluţionează de TRIBUNALUL, prin hotărâre separată, cu citarea părţilor.
(4) Greşelile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greşeli evidente care nu schimbă fondul soluţiei, precum şi greşelile de calcul pot fi îndreptate, prin încheiere, la cererea oricăreia dintre părţi, formulată în termenul prevăzut de alin. (3), sau din oficiu. Părţile vor fi citate dacă TRIBUNALUL apreciază că este necesar.
(5) Hotărârea de lămurire sau de completare ori încheierea de îndreptare se pronunţă de îndată și se comunică părților. Pe hotărârea arbitrală se va face mențiune despre Hotărârea de lămurire sau de completare ori încheierea de îndreptare.
(6) Părţile nu vor fi obligate la plata cheltuielilor legate de lămurirea, completarea sau îndreptarea hotărârii.
ART. 67
Comunicarea hotărârii
(1) Hotărârea arbitrală va fi comunicată părţilor în termen de cel mult 10 de zile de la data validării ei.
(2) La cererea oricăreia dintre părţi, TRIBUNALUL îi va elibera o dovadă privind comunicarea hotărârii, în condiţiile alin. (1).
ART. 68
Efectele hotărârii arbitrale
Hotărârea arbitrală comunicată părţilor este definitivă şi obligatorie.
ART. 69
Păstrarea dosarului
(1) Dosarele soluționate vor fi păstrate în cadrul CURȚII DE ARBITRAJ, conform art.619 (5) din Codul de procedură civilă.
(2) La solicitarea instanței de judecată competentă să soluționeze acțiunea în anulare, introdusă împotriva unei hotărâri arbitrale, CURTEA, prin grija secretariatului său, va înainta exemplarul original al întregului dosar către aceasta, atașând și dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale.
ART.70
Scoaterea de pe rol. Perimarea.
(1) În cazul în care desfășurarea normală a litigiului este împiedicată din vina reclamantului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezentele reguli, i se va comunica înștiințare scrisă prin care i se pune în vedere să-și îndeplinească obligațiile în termen de 10 zile.
(2) Dacă reclamantul nu răspunde sau nu se conformează obligațiilor până la termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezoluția președintelui CURȚII sau a prim-vicepreședintelui, iar acțiunea arbitrală rămâne în nelucrare, fără restituirea taxelor.
(3) Cererea de arbitrare se perimează de drept dacă a rămas în nelucrare din vina părții timp de 6 luni.
(4) Perimarea se constată din oficiu sau la cerere, Președintele CURȚII sau, în lipsa acestuia, Prim-Vicepreședintele fixează termen de judecată și dispune citarea părților.

 

Secțiunea a V-a - Desfiinţarea hotărârii arbitrale

 

ART. 71
Acţiunea în anulare
(1) Hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru unul dintre următoarele motive:

a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;
b) TRIBUNALUL a soluţionat litigiul fără să existe o convenţie arbitrală sau în temeiul unei convenţii nule ori inoperante;
c) TRIBUNALUL nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitrală;
d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinită;
e) hotărârea a fost pronunţată după expirarea termenului arbitrajului, deşi cel puţin una dintre părţi a declarat că înţelege să invoce caducitatea, iar părţile nu au fost de acord cu continuarea judecăţii;
f) TRIBUNALUL s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decât s-a cerut;
g) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arată data şi locul pronunţării ori nu este semnată de arbitri;
h) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii;
i) dacă, după pronunţarea hotărârii arbitrale, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare.

(2) Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotărârii arbitrale neregularităţile care nu au fost ridicate potrivit prezentelor Reguli de procedură sau care pot fi remediate pe calea prevăzută pentru lămurirea, completarea şi îndreptarea hotărârii.
ART. 72
Renunţarea la acţiunea în anulare
(1) Părţile nu pot renunţa prin convenţia arbitrală la dreptul de a introduce acţiunea în anulare împotriva hotărârii arbitrale.
(2) Renunţarea la acest drept se poate face numai după pronunţarea hotărârii arbitrale.
ART. 73
Instanţa competentă
Competenţa de a judeca acţiunea în anulare revine curţii de apel în circumscripţia căreia a avut loc arbitrajul.
ART. 74
Termen de exercitare
(1) Acţiunea în anulare va fi introdusă la curtea de apel în termen de o lună de la data comunicării hotărârii arbitrale. Dacă s-a formulat o cerere de lămurire, completare sau îndreptarea hotărârii, termenul curge de la data comunicării hotărârii sau, după caz, a încheierii prin care a fost soluţionată cererea de lămurire.
(2) Pentru motivul prevăzut la art. 72 alin.2 lit.i, termenul este de 3 luni de la publicarea Deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României.

 

Secțiunea a VI-a - Executarea hotărârii arbitrale

 

ART. 75
Executarea de bunăvoie
Hotărârea arbitrală se aduce la îndeplinire de bunăvoie de către partea împotriva căreia s-a pronunţat, de îndată sau în termenul arătat în cuprinsul acesteia.
ART. 76
Executarea silită
(1) Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.
(2) Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia a avut loc arbitrajul. Dispoziţiile art. 640^1 alin. (3)-(6) Cod procedură civilă sunt aplicabile.

Localizare pe harta


View Larger Map