Reguli de Procedura Arbitrala
ale Asociatiei Balcanice de Arbitraj

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

 

ART.1.
(1) Prezentele Reguli de procedură arbitrală (denumite în continuare Reguli), se aplică, în condițiile ce urmează, în arbitrajul organizat de CURTEA DE ARBITRAJ de pe lângă Asociația Balcanică de Arbitraj (denumită în continuare ABA), inclusiv a arbitrajului organizat de CURȚILE TERITORIALE DE ARBITRAJ din cadrul filialelor ABA.
(2) Prezentele Reguli de procedură arbitrală au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului Director al ABA nr. 7 din data de 25.02.2015 și intră în vigoare cu începere de la data adoptării.
ART.2.
(1) Arbitrajul, organizat de ABA, este supus prevederilor prezentelor Reguli, a Codului de procedură civilă, precum și a celorlaltor prevederi legale aplicabile.
(2) În litigiile internaționale se aplică, în completare, prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.
(3) Se recomandă părților ca, în litigiile internaționale, să opteze fie pentru prezentele Reguli, fie pentru Regulamentul de arbitraj al Curții Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional - UNCITRAL.
ART.3.
În înțelesul prezentelor Reguli, persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună, conform art. 542 Cod de procedură civilă.
Art.4.
Arbitrajul poate fi încredințat, prin convenția arbitrală, uneia sau mai multor persoane, investite de părți sau în conformitate cu acea convenție, să judece un litigiu determinat si să pronunțe o hotărâre definitivă și obligatorie pentru părți. Arbitrul unic sau, după caz, arbitrii și supraarbitrul investiți în conformitate cu prezentele Reguli constituie Tribunalul Arbitral (denumit în continuare TRIBUNALUL ARBITRAL sau TRIBUNALUL).
ART.5.
Arbitrajul se organizează și se desfășoară potrivit convenției arbitrale, încheiată în conformitate cu prevederile capitolului II al prezentelor Reguli.
ART.6.
În întreaga procedură arbitrală trebuie să se asigure părților, sub sancțiunea nulității hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare și a principiului contradictorialității.
ART.7.
(1)Organizarea de către ABA a arbitrajului se realizează prin CURTEA DE ARBITRAJ de pe lângă ABA, denumită, în continuare, CURTEA DE ARBITRAJ sau CURTEA.
(2) În raporturile dintre CURTE și PĂRȚILE din litigiul supus soluționării prin arbitraj, dintre CURTE și ARBITRII care compun tribunalul arbitral și respectiv dintre PĂRȚI și ARBITRII, raporturi referitoare la încasarea taxei de arbitraj și la plata onorariilor ce se cuvin arbitrilor ce compun un anume tribunal arbitral, CURTEA este un mandatar fără reprezentare, efectuând operațiuni de încasări și plăti în nume propriu, în contul propriu dar și în numele ARBITRILOR. Președintele CURȚII va fi în acest sens împuternicit de ABA sau FILIALA ABA (după caz), să dispună și să efectueze operațiuni de încasări și plăti conform dispozițiilor prezentelor Reguli.
ART.8.
(1) CURTEA, TRIBUNALUL, cât și personalul ABA au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, să nu publice și să nu divulge datele de care iau cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, fără a avea autorizarea părților.
(2) La ședințele de dezbatere a litigiului pot participa numai părțile în litigiu sau reprezentanții acestora, avocații și consilierii părților, precum și celelalte persoane chemate. Cu acordul părților și cu încuviințarea tribunalului arbitral pot asista și alte persoane.
(3) Dosarul litigiului este confidențial. Nicio persoană străină de litigiu nu are acces la dosar, fără încuviințarea tribunalului arbitral sau fără acordul scris al părților.
(4) Hotărârile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul părților. Ele pot fi însă comentate, sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări sau culegeri de practică arbitrală, fără a se da numele sau denumirea părților ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor. În aceste condiții, CURTEA poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor în scopuri științifice sau documentare, după terminarea litigiilor.
ART.9.
În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluționarea acestuia pe baza înțelegerii părților.

Localizare pe harta


View Larger Map