Regulament privind Organizarea Arbitrajului
de catre Asociatia Balcanica de Arbitraj

 


CAPITOLUL II: Curtea de arbitraj

Art.3. 

(1) Organizarea de către ABA a arbitrajului se realizează prin CURTEA DE ARBITRAJ de pe lângă ABA, denumită, în continuare, CURTEA DE ARBITRAJ sau CURTEA.
(2) CURTEA DE ARBITRAJ este constituită în cadrul ABA, ca structură permanentă fără personalitate juridică, independent și autonomă în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. În structura sa pot fi organizate CURȚI TERITORIALE DE ARBITRAJ cu atribuții ce vor fi stabilite prin actul de înființare.
(3) Baza materială a CURȚII DE ARBITRAJ se asigură de către ABA.
(4) În raporturile dintre CURTE și PĂRȚILE din litigiul supus soluționării prin arbitraj, dintre CURTE și ARBITRII care compun tribunalul arbitral și respectiv dintre PĂRȚI și ARBITRII, raporturi referitoare la încasarea taxei de arbitraj și la plata onorariilor ce se cuvin arbitrilor ce compun un anume tribunal arbitral, CURTEA este un mandatar fără reprezentare, efectuând operațiuni de încasări și plăti în nume propriu, în contul propriu dar și în numele ARBITRILOR. Președintele CURȚII este în acest sens împuternicit de ABA sau FILIALA ABA (după caz), să dispună și să efectueze operațiuni de încasări și plăti conform dispozițiilor prezentelor Reguli.

Art.4.
CURTEA DE ARBITRAJ se compune din arbitri și supraarbirii, numiți de Consiliul Director al ABA, pe termen de 5 ani. La expirarea acestui termen, arbitrii și supraarbirii pot fi numiți pe noi perioade de 5 ani.

 Art.5. 

(1) Poate fi numit arbitru orice persoană fizică, cu domiciliul în România, care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor, se bucură de o bună reputație, este licențiat în Științe Juridice specialitatea Drept și este absolvent al cursului de arbitraj organizat de ABA.
(2) Poate fi numit supraarbitru orice arbitru care urmează cursurile specifice de pregătire profesională organizate de ABA în colaborare cu Institutul Balcanic de Arbitraj (Belgia) și are calitatea de arbitru internațional, calitate recunoscută de Institutul Balcanic de Arbitraj.
(3) Arbitrii și supraarbitrii sunt înscriși pe Tabloul Arbitrilor, respectiv Tabloul Supraarbitrilor, întocmit de ABA, care va cuprinde: numele, ocupația, adresa și, după caz, specialitatea, titlurile sau prezentarea succintă a activității profesionale. Prin excepție de la dispozițiile alin.1, dobândesc calitatea de arbitru și, după caz, de supraarbitru, fiind înscriși automat pe Tabloul aferent, membrii fondatori ai filialei/sucursalei ABA, sub rezerva îndeplinirii condiţiei de a fi licenţiați în Științe Juridice specialitatea Drept, precum şi deţinătorii titlului de doctor în ştiinţe juridice (sub rezerva aprobării candidaturii de către Consiliul director al ABA).
(4) Dobândirea calității de arbitru și de supraarbitru, precum și înscrierea acestora pe Tabloul specific este condiționată de plata taxelor stabilite de Consiliul director al ABA și de depunerea jurământului specific.
(5) Părțile pot alege ca arbitri persoanele înscrise pe Tabloul de arbitri întocmit de ABA.
(6) Arbitrii vor continua să soluționeze litigiile în curs la data expirării perioadei pentru care au fost numiți, cu excepția situației în care ar fi împiedicați, din alte motive, să-și exercite atribuțiile.
(7) Tabloul arbitrilor va fi adus la cunoștința publică prin afișare la sediile ABA și pe pagina de internet a acesteia.
(8) Arbitrii și supraarbitrii înscriși pe Tabloul specific sunt obligați a participa la pregătirea profesională continuă organizată de ABA, fiind obligatorie participarea la minim 1 din 2 cursuri de pregătire organizate anual. Fac excepție arbitrii și supraarbitrii care conduc activitățile de pregătire profesională în cadrul ABA.
(9) Consiliul director al ABA poate aproba derogări de la procedura de înscriere pe Tabloul Arbitrilor.

Art.6.
(1) Consiliul Director al ABA numește președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședintele CURȚII DE ARBITRAJ, dintre arbitrii înscriși pe Tabloul specific, în condițiile art. 5.
(2) Președintele CURȚII îndeplinește atribuțiile specifice de conducere și reprezintă CURTEA în relațiile cu terții.
(3) În organizarea arbitrajului, președintele CURȚII îndeplinește atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament și de Regulile de procedură arbitrală ale ABA.
(4) Prim - Vicepreședintele ajută președintele în îndeplinirea atribuțiilor sale și este înlocuitorul de drept al acestuia. Vicepreședintele ajută Prim - Vicepreședintele în îndeplinirea atribuțiilor sale și este înlocuitorul de drept al acestuia.
(5) Președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședintele pot fi numiți supraarbitru ori arbitru într-un litigiu.
(6) CURȚILE TERITORIALE DE ARBITRAJ vor fi conduse de un președinte, un prim-vicepreședintele și un vicepreședinte numiți de către Consiliul Director al ABA, cu competențe ce privesc CURȚILE TERITORIALE, detaliate în actul de numire.

Art.7.
Arbitrii și supraarbitrii sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor lor. Ei nu sunt reprezentanții părților.

Art.8.
(1) În cadrul CURȚII DE ARBITRAJ și a CURȚILOR TERITORIALE DE ARBITRAJ vor fi numiți de Consiliul director al ABA, la propunerea președintelui CURȚII, DECANUL și PRODECANUL Corpului de arbitrii.
(2) DECANUL și PRODECANUL au atribuții stabilite de Consiliul director al ABA, în principal cu privire la propunerea înscrierii de noi arbitrii și supraarbitrii, evidența Tablourilor specifice, conducerea statisticii cauzelor supuse arbitrajului în cadrul ABA și verificarea condițiilor de desfășurare a activității de către arbitrii și supraarbitrii.

Art. 9
(1) CURTEA DE ARBITRAJ are un secretariat compus dintr-un număr de asistenți arbitrali și alt personal cu funcții de execuție numiți sau delegați de Consiliul director al ABA, la propunerea președintelui CURȚII, în cadrul schemei de personal și al fondului de salarii al ABA.
(2) Atribuțiile Secretariatului sunt stabilite prin decizie internă a Consiliului director al ABA, la propunerea președintelui CURȚII.

Art.10.
Organizarea arbitrajului de către CURTE cuprinde următoarele activități:
a) numirea, în conformitate cu convenția arbitrală și cu Regulile de procedură arbitrală, a arbitrilor si a supraarbitrului și, în general, îndeplinirea sau, după caz, verificarea îndeplinirii formalităților de constituire a TRIBUNALULUI;
b) stabilirea și punerea la dispoziția părților a Regulilor de procedură arbitrală, precum și a unei liste de arbitrii și supraarbitrii;
c) acordarea asistenței de specialitate cerută de arbitri, constând în date, informații sau documentație referitoare la soluțiile doctrinare și jurisprudențiale într-o anumită problemă de drept material sau procedural, ori la problematica generală a arbitrajului comercial;
d) asigurarea legăturii cu instanța judecătorească competentă, potrivit legii, a interveni în procedura de arbitraj;
e) organizarea unui secretariat al arbitrajului, care să efectueze operațiunile privind primirea, înregistrarea și evidența corespondenței, citarea părților și comunicarea actelor, emiterea diverselor înștiințări către părți și arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de ședință, îndosarierea actelor, întocmirea și păstrarea registrelor, precum și orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfășurări a arbitrajului;
f) asigurarea unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea arbitrajului;
g) urmărirea și facilitarea arbitrajului, astfel încât acesta să se desfășoare în bune condiții și să se finalizeze în termenul stabilit.
h) redactarea, la cererea părților și împreună cu ele, a compromisului; elaborarea modelelor de clauze compromisorii și asigurarea difuzării în cercurile economice; prezentarea, în aceste cercuri, a avantajelor arbitrajului;
i) dezbaterea, în cadrul CURȚII a problemelor de drept mai deosebite ivite în practica arbitrală, precum și a problematicii generale a arbitrajului;
d) organizarea evidenței practicii arbitrale; întocmirea de culegeri de practică arbitrală;
e) propunerea de măsuri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului;
f) îndeplinirea de orice alte atribuții în strânsă legătură cu organizarea și desfășurarea arbitrajului, ce îi sunt conferite prin prezentul Regulament, prin Regulile de procedură arbitrală sau prin Hotărârea Consiliului Director al ABA.

Localizare pe harta


View Larger Map