Regulament de arbitraj UNCITRAL


Sectiunea I. Norme introductive

➲ Domeniu de aplicare (articolul 1) 

➲ Observarea și calcularea perioadelor de timp (articolul 2)

➲ Notificare de arbitraj (articolul 3)

➲ Răspunsul la notificarea de arbitraj (articolul 4)

➲ Reprezentare și asistență (articolul 5)

➲ Desemnarea și numirea autorităților (articolul 6)


 Domeniu de aplicare 
Articolul 1

1. În cazul în care părțile au convenit ca litigiile dintre acestea cu privire la un raport juridic definit, fie contractual sau nu, vor fi supuse arbitrajului conform Regulamentului de Arbitraj UNCITRAL, atunci astfel de litigii se vor soluționa în conformitate cu prezentul Regulament făcând obiectul acestei modificări, în urma celor convenite de către părți.
2. Părțile prezentului acord de arbitraj încheiat după data 15 august 2010, se presupune că au făcut referire la Regulamentul în vigoare la data începerii arbitrajului, cu excepția cazului în care părțile au convenit să aplice o anumită versiune a Regulamentului. Această prezumție nu se aplică în cazul în care acordul de arbitraj a fost încheiat prin acceptarea, după data de 15 august 2010, a unei oferte prezentată înainte de această dată.
3. Prezentul Regulament ca guverna procesul de arbitraj cu excepția cazului în care oricare dintre aceste Norme este în conflict cu o dispoziție a legii aplicabile arbitrajului de la care părțile nu se pot deroga, caz în care această dispoziție va prevala.

Observarea și calcularea perioadelor de timp
Articolul 2

1. O înștiințare, inclusiv o notificare, comunicare sau propunere, poate fi transmisă prin orice mijloc de comunicare care asigură sau permite o înregistrare a transmiterii acesteia.
2. În cazul în care o adresă a fost specificată de către una dintre părți special pentru acest scop sau autorizată de către tribunalul arbitral, orice înștiințare va fi livrată părții la acea adresă, și astfel se va considera ca fiind primită. Livrarea prin mijloace electronice, cum ar fi faxul sau e-mail-ul se poate face numai în cazul unei adrese specificată sau autorizată în acest scop.
3. În absența unei astfel de specificări sau autorizări, o înștiințare este:
(a) Primită în cazul în care este livrată personal destinatarului; sau
(b) Considerată ca fiind primită în cazul în care este livrată la sediul, reședința obișnuită sau adresa de corespondență a destinatarului.
4. În cazul în care, după eforturi rezonabile, livrarea nu poate fi efectuată în conformitate cu alineatele 2 sau 3, o înștiințare este considerată ca fiind primită dacă este trimisă la ultimul sediu cunoscut al destinatarului, reședința obișnuită sau adresa poștală printr-o scrisoare recomandată sau orice alte mijloace care permit înregistrarea livrării produselor sau a tentativei de livrare
5. O înștiințare se consideră ca fiind primită în ziua în care este livrată în conformitate cu alineatele 2, 3 sau 4, sau în care s-a încercat livrarea acesteia în conformitate cu alineatul 4. O înștiințare transmisă prin mijloace electronice se consideră ca fiind primită în ziua în care este trimisă, cu excepția cazului în care o înștiințare de arbitraj transmisă în acest mod este considerată ca fiind primită în ziua în care apare în adresă electronică a destinatarului.
6. În scopul calculării unei perioade de timp conform prezentului Regulament, această perioadă va începe din ziua următoare zilei în care înștiințarea a fost primită. În cazul în care ultima zi a acestei perioade este o sărbătoare legală sau o zi nelucrătoare, la domiciliul sau sediul destinatarului, perioada se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Zilele libere oficiale sau zilele nelucrătoare care apar pe parcursul perioadei de timp sunt incluse în calculul perioadei.

Notificare de arbitraj
Articolul 3

1. Partea sau părțile care inițiază un recurs la arbitraj (denumită în continuare "reclamant"), va comunica celeilalte sau celorlalte părți (denumită în continuare "pârât") notificarea de arbitraj.
2. Procedurile arbitrale se consideră ca fiind începute la data la care notificarea de arbitraj este primită de către pârât.
3. Notificarea de arbitraj va include următoarele:
(a) O cerere ca litigiul să fie supus arbitrajului;
(b) Numele și datele de contact ale părților;
(c) Identificarea acordului de arbitraj care este invocat;
(d) Identificarea oricărui contract sau a altui instrument juridic din afara sau care are legătură cu litigiul sau, în absența unui astfel de contract sau instrument, o scurtă descriere a relației în cauză;
(e) O scurtă descriere a creanței și o indicație a valorii implicate, dacă este cazul;
(f) Soluția sau remediul căutat;
(g) O propunere în ceea ce privește numărul de arbitri, limba și locația de arbitraj, dacă părțile nu au convenit în prealabil aceste aspecte.
4. Notificarea de arbitraj poate include, de asemenea:
(a) O propunere pentru numirea unei autorități de desemnare la care face referire articolul 6, paragraful 1;
(b) O propunere pentru numirea unui arbitru unic la care face referire articolul 8, alineatul 1;
(c) Notificarea privind numirea unui arbitru menționată în articolul 9 sau 10.
5. Constituirea unui tribunal arbitral nu va fi împiedicată prin nicio controversă cu privire la suficiența notificării de arbitraj, care va fi soluționată în cele din urmă de către tribunalul arbitral.

Răspunsul la notificarea de arbitraj
Articolul 4

1. În termen de 30 de zile de la primirea notificării de arbitraj, pârâtul va comunica reclamantului un răspuns la notificarea de arbitraj, care va cuprinde:
(a) Numele și datele de contact ale fiecărui pârât;
(b) Un răspuns la informațiile stabilite în notificarea de arbitraj, în conformitate cu articolul 3, alineatele 3 de la punctul (c) până la punctul (g).
2. Răspunsul la notificarea de arbitraj poate include, de asemenea:
(a) Orice argument conform căruia un tribunal arbitral constituit în conformitate cu prezentul Regulament nu are jurisdicție;
(b) O propunere pentru numirea unei autorități de desemnare la care face referire articolul 6, paragraful 1;
(c) O propunere pentru numirea unui arbitru unic la care face referire articolul 8, alineatul 1;
(d) Notificarea privind numirea unui arbitru menționată în articolul 9 sau 10.
(e) O scurtă descriere a cererii reconvenționale sau a creanței în scopul unei compensații, dacă există, inclusiv, după caz, a unei indicații a sumelor implicate și soluția sau remediul căutat;
(f) O notificare de arbitraj, în conformitate cu articolul 3, în cazul în care pârâtul formulează o creanță împotriva unei părți a acordului de arbitraj, alta decât reclamantul.
3. Constituirea unui tribunal arbitral nu va fi împiedicată prin nicio controversă cu privire la necomunicarea răspunsului la notificarea de arbitraj de către pârât, sau la un răspuns incomplet sau cu întârziere privind această notificare, care vor fi soluționate în cele din urmă de către tribunalul arbitral.

Reprezentare și asistență
Articolul 5

Fiecare parte poate fi reprezentată sau asistată de persoanele alese de aceasta. Numele și adresele acestor persoane trebuie comunicate tuturor părților și tribunalului arbitral. Această comunicare trebuie să specifice dacă numirea se face cu scopul de reprezentare sau asistență. În cazul în care o persoană va acționa ca reprezentant al unei părți, tribunalul arbitral, din proprie inițiativă sau la cererea oricărei părți, poate solicita în orice moment dovada de autoritate acordată reprezentantului într-o formă pe care tribunalul arbitral o poate accepta.

Desemnarea și numirea autorităților
Articolul 6

1. Cu excepția cazului în care părțile au convenit deja cu privire la numirea unei autorități, o parte poate, în orice moment, să propună numele sau denumirea uneia sau mai multor instituții sau persoane, inclusiv Secretarul general al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (denumită în continuare "PCA"), care ar putea servi ca autoritate de desemnare.
2. În cazul în care niciuna dintre părți nu a căzut de acord cu privire la alegerea unei autorități de desemnare în termen de 30 de zile de la propunerea făcută în conformitate cu alineatul 1 și primită de către toate celelalte părți, oricare dintre părți poate solicita Secretarului general al PCA să numească autoritatea de desemnare.
3. În cazul în care prezentul Regulament prevede o perioadă de timp în care o parte dorește să prezinte o chestiune unei autorități de desemnare și nicio astfel de autoritate nu a fost convenită sau numită, perioada este suspendată de la data la care o parte inițiază procedura de acceptare sau de numire a unei autorități de desemnate până la data la care are loc această acceptare sau desemnare.
4. Cu excepția celor prevăzute la articolul 41, alineatul 4, în cazul în care autoritatea de desemnare refuză să acționeze sau nu reușește să numească un arbitru în termen de 30 zile de la primirea cererii din partea unei părți de a face acest lucru, nu acționează în orice altă perioadă prevăzută de prezentul Regulament sau nu reușește să decidă asupra numirii unui arbitru într-un termen rezonabil după primirea cererii unei părți de a face acest lucru, orice parte poate solicita Secretarului General al PCA să numească o autoritate de desemnare înlocuitoare.
5. În exercitarea funcțiilor lor conform prezentului Regulament, autoritatea de desemnare și Secretarul General al PCA pot solicita oricărei părți și arbitrilor informațiile pe care le consideră necesare, iar aceștia vor oferi părților și, după caz, arbitrilor, posibilitatea de a-și formula punctul de vedere în orice mod pe care îl consideră adecvat. Toate aceste comunicări către și de la autoritatea de desemnare și Secretarul General al PCA sunt, de asemenea furnizate de către expeditor tuturor celorlalte părți.
6. Atunci când autorității de desemnare i se solicită să numească un arbitru în temeiul articolelor 8, 9, 10 sau 14, partea care face solicitarea va trimite autorității de desemnare copii ale notificării de arbitraj și, dacă există, orice răspuns la aceasta.
7. Autoritatea de desemnare va avea în vedere aceste considerații care sunt susceptibile de a asigura numirea unui arbitru independent și imparțial și va lua în considerare oportunitatea de a numi un arbitru de o altă naționalitate decât cea a părților.

Localizare pe harta


View Larger Map