Regulament de arbitraj UNCITRAL


Sectiunea IV. Hotărarea

➲ Luarea deciziei (articolul 33)

➲ Forma si efectul hotărârii (articolul 34)

➲ Legislatia aplicabilă, arbitraj (articolul 35)

➲ Solutionarea sau alte motive de încetare (articolul 36)

➲ Interpretarea hotărârii (articolul 37)

➲ Rectificarea hotărârii (articolul 38)

➲ Hotărâre suplimentară (articolul 39)

➲ Definirea costurilor (articolul 40)

➲ Comisioane si cheltuieli privind arbitrii (articolul 41)

➲ Repartizarea costurilor (articolul 42)

➲ Depunerea costurilor (articolul 43)


Luarea deciziei
Articolul 33

1. Când există mai mult de un arbitru, orice hotărâre sau altă decizie a tribunalului arbitral se ia cu majoritatea arbitrilor.
2. În cazul chestiunilor de procedură, atunci când nu există o majoritate sau în cazul în care tribunalul arbitral autorizează acest lucru, arbitrul care prezidează poate decide singur, sub rezerva revizuirii, dacă este cazul, de către tribunalul arbitral.

Forma şi efectul hotărârii
Articolul 34

1. Tribunalul arbitral poate să dea hotărâri separate privind diferite probleme în momente diferite.
2. Toate hotărârile se vor face în scris şi vor fi definitive şi obligatorii pentru părţi. Părţile vor executa toate hotărârile fără întârziere.
3. Tribunalul arbitral prezintă motivele pe care se bazează hotărârea, cu excepţia cazului în care părţile au convenit că nu se vor da motive.
4. Hotărârea va fi semnată de către arbitri, va conţine data la care a fost luată hotărârea şi va indica locul de desfăşurare a arbitrajului. În cazul în care există mai mulţi arbitri şi niciunul dintre aceştia nu semnează, hotărârea va preciza motivul pentru care lipseşte semnătura.
5. Hotărârea poate fi făcută publică cu acordul tuturor părţilor sau în cazul în care şi în măsura în care este necesară comunicarea de către una dintre părţi în urma unei obligaţii legale, de a proteja sau exercita un drept legal sau în legătură cu procedurile judiciare în faţa instanţei sau altei autorităţi competente.
6. Tribunalul arbitral va comunica părţilor o copie a hotărârii semnate de arbitri.

Legislaţia aplicabilă, arbitraj
Articolul 35

1. Tribunalul arbitral va aplica normele de drept desemnate de părţi ca fiind aplicabile fondului litigiului. În absenţa unei astfel de desemnări de către părţi, tribunalul arbitral aplică legea stabilită a fi potrivită.
2. Tribunalul arbitral va decide în calitate de arbitru (amiable compositeur) sau ex aequo et bono numai dacă părţile au autorizat în mod expres tribunalul arbitral să facă acest lucru.
3. În toate situaţiile, tribunalul arbitral va decide, în conformitate cu termenii contractului, dacă este cazul, şi va lua în considerare orice utilizare comercială valabilă pentru tranzacţie.

Soluţionarea sau alte motive de încetare
Articolul 36

1. Dacă, înainte de luarea hotărârii, părţile sunt de acord cu privire la o soluţionare a litigiului, tribunalul arbitral fie emite un ordin de încetare a procedurii arbitrale sau, la cererea părţilor şi acceptat de tribunalul arbitral, înregistrează soluţionarea sub forma unei hotărâri arbitrale privind condiţiile convenite. Tribunalul arbitral nu este obligat să motiveze o astfel de hotărâre.
2. Dacă, înainte de luarea hotărârii, continuarea procedurii arbitrale devine inutilă sau imposibilă din orice motiv care nu este menţionat la alineatul 1, tribunalul arbitral va informa părţile cu privire la intenţia sa de a emite un ordin de încetare a procedurii. Tribunalul arbitral are competenţa de a emite un astfel de ordin, cu excepţia cazului în care există probleme rămase asupra cărora trebuie luată o hotărâre şi tribunalul arbitral consideră oportun să facă acest lucru.
3. Copii ale deciziei de încetare a procedurii arbitrale sau a hotărârii arbitrale, în condiţii convenite, semnate de arbitri, sunt comunicate părţilor de către tribunalul de arbitraj. În cazul în care se ia o decizie arbitrală în condiţiile convenite, se aplică dispoziţiile articolului 34, alineatele 2, 4 şi 5.

Interpretarea hotărârii
Articolul 37

1. În termen de 30 de zile de la primirea hotărârii, o parte, în baza notificării către cealaltă parte, poate solicita tribunalului arbitral să ofere o interpretare a hotărârii.
2. Interpretarea se acordă în scris în termen de 45 de zile de la primirea solicitării. Interpretarea va face parte din hotărâre, aplicându-se dispoziţiile articolului 34, punctele 2-6.

Rectificarea hotărârii
Articolul 38

1. În termen de 30 de zile de la primirea hotărârii, o parte, în baza notificării celeilalte părţi, poate cere tribunalului arbitral să rectifice în hotărâre orice eroare în calcul, orice eroare materială sau de dactilografiere, precum şi orice eroare sau omisiune de natură similară. În cazul în care tribunalul arbitral consideră că cererea este justificată, aceasta face rectificarea în termen de 45 de zile de la primirea cererii.
2. Tribunalul arbitral în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii poate face astfel de rectificări din proprie iniţiativă.
3. Aceste rectificări se fac în scris şi vor face parte din hotărâre. Se aplică prevederile articolului 34, alineatele 2 la 6.

Hotărâre suplimentară
Articolul 39

1. În termen de 30 de zile de la primirea ordinului de încetare sau a hotărârii, o parte, în baza notificării celeilalte părţi, poate cere tribunalului arbitral să ia o hotărâre sau o hotărâre suplimentară în ceea ce priveşte revendicările prezentate în cadrul procedurii arbitrale, dar asupra cărora nu s-a luat o hotărâre.
2. În cazul în care tribunalul arbitral consideră că cererea unei hotărâri sau hotărâri suplimentare este justificată, aceasta face sau completează hotărârea în termen de 60 de zile de la primirea solicitării. Tribunalul arbitral poate prelungi, dacă este necesar, perioada de timp în care se va lua hotărârea.
3. Când se ia o astfel de hotărâre sau hotărâre suplimentară, se aplică dispoziţiile articolului 34, alineatele 2-6.

Definirea costurilor
Articolul 40

1. Tribunalul arbitral va stabili costurile arbitrajului în hotărârea definitivă şi, în cazul în care consideră necesar, într-o altă decizie.
2. Termenul "costuri" include doar:
(a) Onorariile tribunalului arbitral care vor fi precizate separat pentru fiecare arbitru şi care vor fi stabilite de către tribunal în sine, în conformitate cu articolul 4;
(b) Deplasări rezonabile şi alte cheltuieli efectuate de arbitri;
(c) Costurile rezonabile de consultanţă de specialitate şi de alte tipuri de asistenţă solicitate de către tribunalul arbitral;
(d) Costurile rezonabile de deplasare şi alte cheltuieli ale martorilor în măsura în care aceste cheltuieli sunt aprobate de tribunalul arbitral;
(e) Costurile de judecată şi alte costuri efectuate de părţi în legătură cu arbitrajul, în măsura în care tribunalul arbitral stabileşte că valoarea acestor cheltuieli este rezonabilă;
(f) Orice taxe şi cheltuieli ale autorităţii de desemnare, precum şi taxele şi cheltuielile secretarului general al PCA.
3. În ceea ce priveşte interpretarea, rectificarea sau completarea unei hotărâri în conformitate cu articolele 37-39, tribunalul arbitral poate percepe costurile prevăzute la alineatele 2 (b) - (f), dar nu şi alte taxe suplimentare.

Comisioane şi cheltuieli privind arbitrii
Articolul 41

1. Taxele şi onorariile arbitrilor vor fi rezonabilă ca valoare, luând în considerare valoarea în litigiu, complexitatea cauzei, timpul petrecut de arbitri şi orice alte circumstanţe relevante ale cauzei.
2. Dacă există o autoritate de desemnare şi dacă aplică sau a declarat că va aplica un program sau metodă specială pentru stabilirea taxelor pentru arbitri în cauzele internaţionale, tribunalul arbitral,la stabilirea taxelor sale va lua în considerare programul sau metoda respectivă, în măsura în care îl consideră adecvat în circumstanţele cazului.
3. Imediat după constituirea sa, tribunalul arbitral trebuie să informeze părţile cu privire la modul în care propune să stabilească taxele şi cheltuielile, inclusiv orice tarife pe care intenţionează să le aplice. În termen de 15 zile de la primirea acestei propuneri, orice parte poate prezenta propunerea sa autorităţii de desemnare pentru revizuire. În cazul în care, în termen de 45 zile de la primirea unei astfel de sesizări, autoritatea de desemnare constată că propunerea tribunalului arbitral este incompatibilă cu paragraful 1, va face ajustările necesare, care vor deveni obligatorii pentru tribunalul arbitral.
4. (a) Când informează părţile privind onorariile şi cheltuielile arbitrilor care au fost stabilite în conformitate cu articolul 40, alineatele 2 (a) şi (b), tribunalul arbitral trebuie să explice, de asemenea, modul în care au fost calculate sumele corespunzătoare;
(b) În termen de 15 zile de la primirea deciziei tribunalului arbitral privind onorariile şi cheltuielile, orice parte o poate prezenta autorităţii de desemnare spre revizuire. În cazul în care nu s-a convenit sau nu a fost numită nicio autoritate de desemnare, sau în cazul în care o astfel de autoritate nu acţionează în termenul specificat în prezentul regulament, atunci revizuirea va fi făcută de către Secretarul General al PCA;
(c) În cazul în care autoritatea de desemnare sau Secretarul General al PCA constată că hotărârea tribunalului arbitral este în contradicţie cu propunerea tribunalului arbitral (şi orice rectificare la acesta) în conformitate cu alineatul 3 sau este vădit excesivă, aceasta trebuie, în termen de 45 de zile de la primirea unei astfel de sesizări, să facă ajustările deciziei tribunalului arbitral necesare pentru a respecte criteriile de la alineatul 1. Orice astfel de ajustări devin obligatorii pentru tribunalul arbitral;
(d) Orice astfel de ajustări sunt incluse de tribunalul arbitral fie în hotărâre, sau în cazul în care aceasta fost deja emisă, vor fi puse în aplicare în o rectificare a hotărârii, la care, se aplică procedura de articolul 38, alineatul 3.
5. Pe tot parcursul procedurii, în conformitate cu alineatele 3 şi 4, tribunalul arbitral va continua arbitrajul, în conformitate cu articolul 17, alineatul 1.
6. O sesizare în temeiul alineatului 4 nu aduce atingere niciunei decizii din hotărâre, cu excepţia celei referitoare la taxele şi cheltuielile tribunalului arbitral;nici nu întârzie recunoaşterea şi executarea tuturor părţilor din hotărâre, altele decât cele referitoare la stabilirea taxelor şi cheltuielilor tribunalului arbitral.

Repartizarea costurilor
Articolul 42

1. Costurile arbitrajului sunt, în principiu, suportate de către partea sau părţile care a /au pierdut. Cu toate acestea, tribunalul arbitral poate repartiza fiecare din aceste cheltuieli între părţi, în cazul în care stabileşte că repartizarea este rezonabilă şi ţinând cont de circumstanţele cauzei.
2. Tribunalul arbitral în hotărârea definitivă, sau în cazul în care consideră necesar, în orice altă hotărâre, determină suma pe care o parte trebuie să o plătească celeilalte părţi, ca urmare a deciziei privind alocarea costurilor.

Depunerea costurilor
Articolul 43

1. Tribunalul arbitral, la înfiinţarea sa, poate solicita părţilor să depună o sumă egală ca avans pentru costurile menţionate la articolul 40, alineatele 2 (a) la (c).
2. În cursul procedurii arbitrale, tribunalul arbitral poate cere depozite suplimentare de la părţi.
3. În cazul în care s-a convenit sau a fost numită o autoritate de desemnare, precum şi atunci când o parte solicită acest lucru şi autoritatea de desemnare consimte să exercite funcţia, tribunalul arbitral stabileşte sumele depozitelor sau a depozitelor suplimentare numai după consultarea cu autoritatea de desemnare, care poate face orice observaţii tribunalului arbitral, pe care le consideră adecvate în ceea ce priveşte suma acestor depozite şi depozite suplimentare.
4. În cazul în care depozitele necesare nu sunt plătite integral în termen de 30 de zile de la primirea cererii, tribunalul arbitral trebuie să informeze părţile pentru ca una sau mai multe dintre acestea să poată face plata necesară. În cazul în care nu se efectuează plata, tribunalul arbitral poate dispune suspendarea sau încetarea procedurii arbitrale.
5. După ce a fost pronunţat un ordin de încetare sau s-a luat o hotărâre definitivă, tribunalul arbitral va furniza un raport părţilor privind depozitele primite şi va returna părţilor orice sold neutilizat.

Localizare pe harta


View Larger Map