Regulament de arbitraj UNCITRAL


Sectiunea II. Componenta Curtii de Arbitraj

➲ Numărul de arbitri (articolul 7)

➲ Numirea arbitrilor (de la articolul 8 până la articolul 10)

➲ Divulgarea de către și contestarea arbitrilor (de la articolul 11 până la 13)

➲ Înlocuirea unui arbitru (articolul 14)

➲ Repetarea audierilor în cazul înlocuirii unui arbitru (articolul 15)

➲ Excluderea Responsabilitatii (articolul 16)


 Numărul de arbitri
Articolul 7

1. Dacă părțile nu au convenit în prealabil cu privire la numărul de arbitri, iar în cazul în care în termen de 30 zile de la primirea de către pârât a notificării de arbitraj, părțile nu au convenit că va exista un singur arbitru, trei arbitri vor fi numiți.
2. Fără a aduce atingere alineatului 1, în cazul în care nu există alte părți care au răspuns propunerii unei părți de a numi un singur arbitru în termenul prevăzut la alineatul 1, iar partea sau părțile interesate nu au reușit să numească un al doilea arbitru în conformitate cu articolul 9 sau 10, autoritatea de desemnare poate, la cererea unei părți, să numească un arbitru unic, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8, alineatul 2, în cazul în care consideră că, având în vedere circumstanțele cauzei, acest lucru este mai adecvat.

Numirea arbitrilor
(de la Articolul 8 până la 10)

Articolul 8
1. În cazul în care părțile au convenit ca un arbitru unic să fie numit și dacă în termen de 30 zile de la primirea de către toate celelalte părțile a unei propuneri de numire a unui arbitru unic, părțile nu au ajuns la un acord legat de acest subiect, la cererea uneia dintre părți, un arbitru unic va fi numit de către autoritatea de desemnare.
2. Autoritatea de desemnare va numi arbitrul unic cât mai repede posibil. În timpul procesului de numire, autoritatea de desemnare va folosi următoarea listă de proceduri, cu excepția cazului în care părțile convin că nu ar trebui utilizată această listă sau în cazul în care autoritatea de desemnare stabilește la discreția sa că utilizarea acestei liste de proceduri nu este adecvată:
a) Autoritatea de desemnare va comunica fiecărei părți o listă identică, conținând cel puțin trei nume;
b) În termen de 15 zile de la primirea acestei liste, fiecare parte poate returna lista autorității de desemnare după ce a șters numele sau denumirile pentru care se opune și a numerotat numele rămase pe listă în ordinea preferințelor lor;
c) După expirarea perioadei de timp exprimată mai sus, autoritatea de desemnare va numi arbitrul unic dintre numele aprobate și returnate acesteia și, în conformitate cu ordinea preferințelor indicate de către părți;
d) Dacă pentru orice motiv numirea nu se poate face în funcție de această procedură, autoritatea de desemnare își poate exercita puterea de apreciere în numirea arbitrului unic.

Articolul 9
1. Dacă trei arbitri vor fi numiți, fiecare parte va numi un arbitru. Cei doi arbitri astfel numiți, îl vor alege pe al treilea arbitru, care va acționa ca arbitrul președinte în cadrul tribunalului arbitral.
2. În cazul în care, în termen de 30 zile de la primirea notificării unei părți cu privire la numirea unui arbitru, cealaltă parte nu a notificat prima parte cu privire la arbitrul pe care l-a numit, prima parte poate cere autorității de desemnare să numească cel de-al doilea arbitru.
3. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la numirea celui de-al doilea arbitru, cei doi arbitri nu au convenit cu privire la alegerea arbitrului președinte, acesta va fi numit de autoritatea de desemnare în același mod în care un arbitru unic ar fi numit în conformitate cu articolul 8.

Articolul 10
1. În temeiul articolului 9, alineatul 1, în cazul în care trei arbitri trebuie numiți și există mai multe părți ca reclamanți sau pârâți, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei alte metode de numire a arbitrilor, toate părțile în comun, fie reclamanți sau pârâți, vor numi un arbitru.
2. În cazul în care părțile au convenit ca tribunalul arbitral să fie compus dintr-un număr de arbitri altul decât unul sau trei arbitri, arbitrii vor fi numiți în conformitate cu metoda convenită
de către părți.
3. În cazul oricărei nereușite de a constitui tribunalul arbitral conform prezentului Regulament, autoritatea de desemnare, la cererea oricărei părți, va constitui tribunalul arbitral și, în acest sens, poate revoca orice numire deja făcută, poate numi sau renumi fiecare arbitru și poate desemna unul dintre aceștia ca fiind arbitrul președinte.

Divulgarea de către și contestarea arbitrilor
(de la Articolul 11 până la 13)

Articolul 11
Atunci când o persoană este abordată în legătură cu posibila numire a acesteia ca și arbitru, acesta sau aceasta nu va trebui să divulge situații care ar putea da naștere îndoielilor justificate cu privire la imparțialitatea sau independența sa. Un arbitru, din momentul numirii sale și pe parcursul procedurii arbitrale, trebuie să divulge fără întârziere orice fel de circumstanțe părților și celorlalți arbitri, cu excepția cazului în care au fost deja informați de către acesta sau aceasta cu privire la aceste circumstanțe.

Articolul 12
1. Orice arbitru poate fi contestat în cazul în care există circumstanțe care pun sub semnul îndoielii imparțialitatea sau independența de arbitru.
2. O parte poate contesta arbitrul numit de aceasta doar pentru motive de care aceasta devine conștientă după ce numirea a fost făcută.
3. În cazul în care un arbitru nu acționează sau în cazul imposibilității sale de jure sau de facto de a-și îndeplini atribuțiile, se va aplica procedura cu privire la contestarea unui arbitru conform articolului 13.

Articolul 13
1. O parte care intenționează să conteste un arbitru va trimite o notificare în acest sens în termen de 15 zile după ce a fost notificat cu privire la numirea arbitrului contestat, sau în termen de 15 zile după ce circumstanțele menționate în articolele 11 și 12 au fost aduse la cunoștința părții în cauză.
2. Notificarea de contestare se va comunica tuturor celorlalte părți, arbitrului care este contestat și celorlalți arbitri. Notificarea de contestare indică motivele pentru contestare.
3. Atunci când un arbitru a fost contestat de o parte, toate părțile vor fi de acord cu această contestare. De asemenea, după contestare, arbitrul se poate retrage din biroul său. În nici un caz acest lucru nu implică acceptarea validității motivelor de contestare.
4. În cazul în care, în termen de 15 zile de la data contestării, niciuna dintre părți nu este de acord cu contestarea sau arbitrul contestat nu se retrage, partea în cauză poate alege să facă recurs la această contestare. În acest caz, în termen de 30 zile de la data notificării de contestare, aceasta va solicita o decizie a autorității de desemnare cu privire la această contestare.

Înlocuirea unui arbitru
Articolul 14

1. Conform alineatului 2, în orice situație în care un arbitru trebuie înlocuit în cursul procedurii arbitrale, un arbitru înlocuitor va fi numit sau ales în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 8-11, care a fost aplicabilă și în cazul numirii sau alegerii arbitrului care este înlocuit. Această procedură se aplică chiar dacă în timpul procesului de numire a arbitrului care va fi înlocuit, una dintre părți nu a reușit să-și exercite dreptul de a numi sau de a participa la numirea acestuia.
2. Dacă, la cererea uneia dintre părți, autoritatea de desemnare stabilește că, având în vedere circumstanțele excepționale ale cauzei, ar fi explicabil pentru o parte să fie privată de dreptul său de a numi un arbitru înlocuitor, autoritatea de desemnare, după oferirea posibilității părților și arbitrilor rămași de a-și exprima punctele de vedere, va putea: (a) să numească arbitrul înlocuitor; sau (b) după închiderea audierilor, să autorizeze ceilalți arbitri să continue cu arbitrajul și să ia orice decizie.

Repetarea audierilor în cazul înlocuirii unui arbitru
Articolul 15

În cazul în care un arbitru este înlocuit, procedura se reia în etapa în care arbitrul care a fost  înlocuit a încetat să își exercite atribuțiile, cu excepția cazului în care tribunalul arbitral decide altfel.

Excluderea Responsabilității
Articolul 16

Cu excepția culpei intenționate, părțile renunță, în cea mai mare măsură permisă în temeiul legii aplicabile, la orice creanță împotriva arbitrilor, autorității de desemnare și oricărei persoane numite de tribunalul arbitral în baza oricărui act sau omisiune în legătură cu arbitrajul.

Localizare pe harta


View Larger Map